อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูสาขาคณิตศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย Supattra Panya   
วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 09:16 น.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ “อบรมคุณธรรม  จริยธรรมสำหรับครูสาขาคณิตศาสตร์ ” ณ อาคาร 17 ห้องประชุมครุเวทย์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรมและสำนึกความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานพ วงศ์คำ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้LaughingLaughingYellYell

 

บรรยากาศการทำกิจกรรมLaughingYell

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 09:58 น.