ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:26 น.

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

ได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 23  คน ในวันที่ 18 กรกฎาคม  2557 ณ ห้อง 32.03.01 เวลา 13.00-16.30 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ  ซึ่งในการปฐมนิเทศมีการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น แนะนำคณาจารย์ประจำโปรแกรมคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยและโปรแกรมวิชาจัดขึ้น การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นต้นWinkWinkYellKissKiss

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:58 น.